Informationer

Hvad er Heldagsskolen Lindersvold?

Heldagsskolen Lindersvold er et dagtilbud til børn og unge fra 1. - 10. klasse.
Skolen har en undervisningsoverenskomst med Faxe kommune, som fører tilsyn med skolen i forhold til at undervisning og drift lever op til hvad der kræves jvf. "Lov om Folkeskolen".
Tilsynet bliver varetaget ved minimum ét anmeldt og ét uanmeldt tilsyn årligt, hvor de tilsynsførende overværer undervisningen og afholder samtaler med ledelsen, de ansatte og eleverne.
Tilsynsrapporterne kan findes her på vores hjemmeside.Heldagsskolen Lindersvold har et interessefællesskab med Tvind, hvor vi videns- og erfaringsdeler med hinanden, så vi hele tiden kan udvikle på pædagogik, programmer, tilbud, resultater og metoder sammen med lignende institutioner.
De skoler og opholdssteder som har et interessefællesskab med 'Tvind', deltager i fælles arrangementer så som Skolernes 'Olympiade'- et sportsstævne på Tvind, Sommerteaterstævne i Juelsminde, hvor alle medvirkende skoler optræder, Efterårskoncert hvor hver skole optræder med poesi, sang og kunst og Vinterkoncerten, som er et klassisk koncertarrangement.
Ved at være flere institutioner der går sammen, har vi mulighed for at skabe og deltage i større og kvalitetsfyldte sportslige og kulturelle arrangementer. Her har vores elever også lejlighed til at være sammen med mange andre forskellige unge mennesker og at deltage i aktiviteter der udvikler deres talenter og færdigheder, både socialt og fagligt.

Hvilke elever kan man finde på Heldagsskolen?

Heldagsskolen Lindersvold modtager børn og unge, der har brug for et anderledes og nytænkende skoletilbud, der er spændende og udfordrende, åbner nye horisonter og vækker lysten til at lære og fordybe sig.
Skolen er for børn og unge, der af forskellige årsager har haft vanskeligheder ved at deltage i undervisningen i folkeskolen. Det kan f.eks. dreje sig om børn og unge med indlæringsvanskeligheder og sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder, der fører til at de føler sig alene og isolerer sig, og mange har været offer for mobning.
Heldagsskolens tilbud omfatter også børn og unge der har fået stillet en diagnose, som f.eks. ADHD eller en diagnose indenfor autismespektret.
Heldagsskolen tilbyder trygge rammer og et inkluderende miljø hvor de unge kan udvikle sig og trives. God trivsel er som bekendt en grundlæggende forudsætning for at indlæring kan foregå.

Hvordan udvikles og undervises eleverne?

Vores årsprogram danner den overordnede ramme for undervisningen. Programmet indeholder en bred vifte af aktiviteter, såvel dem som har deres forankring i lokalområdet (sportsklubber og lignende) som ture, udflugter og rejser samt store arrangementer som f.eks. teater- og sports og kulturstævner, som vi afholder sammen med andre skoler og opholdssteder.
Programmet er tilrettelagt, så det er mangfoldigt og åbner for nye forestillinger og ambitioner hos den enkelte.
Årsprogrammet inddeler skoleåret i nogle overordnede temaer og fagenes årsplaner står i tilknytning til temaerne. Årsplanerne arbejder frem mod at opnå undervisningsministeriets fælles mål for hvert enkelt fag.

Undervisningen er både teoretisk og praktisk, og det er ikke kedeligt. Skolefagene er - i kraft af programmet - klædt i en interessant indpakning, der inviterer til at udforske og fordybe sig. Matematik kan f.eks. læres i skoven og på stranden, og på tømrerværkstedet eller i supermarkedet som supplement til det, der foregår i klasseværelset.

Et vigtigt element i undervisningen er oplevelserne. Eleverne skriver om deres oplevelser og indtryk, og dermed træner de sig i at udtrykke og formulere sig omkring det, der optager dem. Oplevelserne kan tage udgangspunkt i individuelle oplevelser og indtryk, eller det kan være oplevelser fra de fælles højdepunkter, der ligger som perler på en snor igennem hele årsprogrammet.
Fagene står i forhold til månedens overskrift og vi afholder 'folkeeksamen', hvor eleverne fortæller og viser frem til lærere og inviterede gæster, hvad de har lært.
Undervisningen varierer i indhold og metoder i løbet af året, således at det resulterer i en alsidig skole-hverdag, hvor eleverne lærer både at bruge hænderne og hovedet og derved udvikler sig fagligt og personligt.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev, og vi arbejder på at den enkelte bliver en del af fællesskabet. Fællesskabet omfatter alle og er inkluderende.
Et godt fællesskab er et vigtigt fundament for trivsel og læring. Det at befinde sig i et inkluderende miljø træner den enkelte til senere i livet at kunne være i stand til at deltage aktivt i et moderne, demokratisk samfund.
Vi lægger vægt på, at den enkelte elev er i centrum for sin egen udvikling. Det er eleven sammen med lærerne og hjemmet, der aftaler mål for læringen, og det er i forhold til disse mål der bliver afholdt regelmæssige statusmøder med eleven.


Hver elev har sin personlige, detaljerede undervisningsplan som udarbejdes for to uger ad gangen og tager udgangspunkt i skolens årsprogram med dets mål, aktiviteter, temaer og produkter.

Hvordan dokumenteres skolens resultater?

Vi udarbejder halvårlige statusrapporter for hver elev, og gennemgår statusrapporten sammen med eleven.
To gange årligt foretager vi en vurdering af hver elevs status i de faglige mål for hvert skolefag. Dette bliver ligeledes gennemgået med hver elev.
Når en elev starter på skolen laver vi en fremtidsplan, som danner grundlag for de detaljerede elevplaner. Vi aftaler de overordnede mål for skoleåret for fagene, praktikker og uddannelse samt elevens personlige og sociale udvikling.
Hver anden uge holder læreren statusmøde med hver enkelt elev, hvor udbyttet af den forgangne periode evalueres, ugeplanen for den kommende periode gennemgås og vi aftaler de nye faglige og personlige mål for den næste periode.
Eleverne testes minimum to gange årligt i fagene. Vi bruger de anerkendte tests og prøver, som MG-test i matematik, IL-prøver i læsning og ST-prøver til stavning og retskrivning. Derudover udarbejder vi også vores egne prøver, direkte tilrettelagt i forhold til den enkelte elevs faglige niveau.

Hvilke ansatte er der på Heldagsskolen?

Vores personalegruppe er velkvalificeret, stabilt og bredt sammensat.Enkeltvis og tilsammen har de ansatte de nødvendige kompetencer der er brug for i forhold til de opgaver, de skal udfylde.
Arbejdet med vores elever er meget alsidigt og kræver meget af de ansatte. De er f.eks. gode til at afholde alsidige aktiviteter, at undervise, at sikre de bedst mulige fysiske rammer, at yde omsorg, at skabe en god, inkluderende og skabende kultur - og mange flere kompetencer der er nødvendige for at opfylde det at skolen bliver en succes for hver enkelt elev.
Eleven på Heldagsskolen møder uddannede og erfarne lærere og pædagoger, en køkkenchef, en pedel, en bogholder, forskellige håndværkere, praktikanter under uddannelse og frivillige der arbejder som praktiske medhjælpere, og som fungerer som 'bedsteven' for nogle af eleverne i perioder.
Alt i alt foregår skolens dagligdag i et alsidigt, aktivt, socialt og livligt miljø der lige er det rette sted at uddanne og udvikle sig i.

Hvad er skolens juridiske status?

Heldagsskolen er en selvstændig, juridisk enhed med egen bestyrelse, egne vedtægter og eget budget.
Skolen har en undervisningsoverenskomst med Faxe kommune.

Hvad med skolens økonomi?

Alle økonomiske midler, som Heldagsskolen Lindersvold modtager, bliver brugt i henhold til budgettet med det formål at skabe et godt skolemiljø som basis for en god udvikling for eleverne. Budgettet er godkendt af Faxe Kommune.
Der bliver ført regnskab over alle økonomiske midler, og der bliver ikke brugt og kan ikke bruges penge til andre formål end hvad der er i det godkendte budget. Regnskaberne bliver revideret efter gældende regler.

Undervisningen

I løbet af året varierer skolens program i indhold, metode og varighed, der sker hele tiden noget nyt og anderledes, dette for at bevare og pirre elevernes nysgerrighed til at kunne udvikle sig både personligt - og sammen med skolekammeraterne. I denne nærværende inkluderende undervisning bliver den enkelte dygtigere med både hænder og hoved.

Undervisningsprogrammet omfatter hele fagrækken, der undervises både praktisk og teoretisk med mulighed for udfordringer og ekstra hjælp. Her skal man bruge, det man lærer, mens man lærer det.

De almindelige fag er klædt i en interessant indpakning, der får "pæren" til at lyse op i hjernen.

Udover hele fagrækken indeholder skolens program andre fag, som er designet særligt hertil: Sundhed, fremtidens verden, kommunikation, teater, kunstneriske udtryk, og mange flere.
Der er også praktiske fag. Fag som kræver både hænder og hoved, som giver mulighed for at handle. Her kan man tage sagen i egen hånd og udvide sin kapacitet til at tænke i løsninger og håndtere livets praktiske virkelighed.

Der skrives diktater, læres tabeller, forstå statistikker og man finder ud af, hvad fotosyntese er for en størrelse, - men det vægtes i lige så høj grad at blive dygtig til at lodde, dyrke grøntsager, kunne sætte et vindue i eller lave den mest fristende frokostbuffet til sine kammerater.
●Skal der læres omkring fiskeri, får vi en fisker til at komme og fortælle om livet som fisker, efterfølgende tager vi en tur med ud på hans fiskekutter og får praktisk erfaring med fiskeriet.
●Skal vi lære om Mellemøsten, besøges vi familier med denne baggrund, der fortæller om deres tidligere liv og levned i Mellemøsten, spiser deres mad og får derved en unik indsigt i andre kulturer og der skabes nye venskaber.Undervisningen skal styrke elevernes gåpåmod og nysgerrighed for, at forstå sig selv og den verden vi lever i. Undervisningen skal være så oplevelsesrig og vigtig, at den bliver husket rigtig længe.
Der undervises som beskrevet i hele fagrækken og Heldagsskolen Lindersvold har undervisningsoverenskomst med Faxe Kommune.